Klachtenreglement_Privecyreglement


Klachtenreglement


1 INLEIDING:

1.1.Cursisten, opdrachtgevers en anderen kunnen ontevreden zijn over de dienstverlening van missKarin. Voor alle betrokkenen geldt dat het de voorkeur verdient om dergelijke signalen direct te signaleren en met aanvaardbare oplossingen te komen. Mocht dit niet lukken, is het van belang om een gestructureerde procedure te starten. Hiervoor heeft missKarin het klachtenreglement opgesteld dat u hier aantreft.


2 DOEL:

2.1.Doel van dit klachtenreglement is het op zorgvuldige, vertrouwelijke en effectieve wijze registreren en afhandelen van klachten. Dit door het wegnemen van de oorzaken en het nemen van passende maatregelen om herhaling te voorkomen en daarmee de dienstverlening van missKarin blijvend te verbeteren.


3 DEFINITIE:

3.1.Een klacht is een schriftelijke melding door een cursist, een opdrachtgever of een derde partij over ontevredenheid met betrekking tot resultaten en/of dienstverlening van missKarin.

Een oplossing kan bestaan uit het aanbieden van een correctie, een genoegdoening of een vervangende dienst.


4 PROCEDURE:

 1. missKarin ontvangt en registreert een schriftelijke klacht

 2. missKarin bevestigt binnen twee weken de ontvangst van de klacht

 3. missKarin onderzoekt de klacht

 4. missKarin legt de klager schriftelijk of mondeling binnen vier weken een passende oplossing voor

 1. de klacht is naar tevredenheid van beide partijen opgelost

 2. de klacht is niet naar tevredenheid van beide partijen opgelost

 • een nieuw onderzoek wordt gestart

 • een nieuw aanbod voor een oplossing wordt gedaan waardoor de klacht naar tevredenheid van beide partijen alsnog opgelost is

 • indien er geen oplossing mogelijk lijkt, kan de klager in beroep indienen, zie hiervoor punt 7 Beroep5 PREVENTIEVE MAATREGELEN:

5.1.missKarin bepaalt of er maatregelen genomen kunnen worden om herhaling van de omstandigheden die tot de klacht hebben geleid te voorkomen.


6 EVALUATIE:

6.1.missKarin evalueert tenminste één keer per jaar de klachten. Deze analyse maakt deel uit van het kwaliteitsbeleid van de organisatie.


7 BEROEP:

7.1.Mocht de klacht niet naar tevredenheid van de klager zijn afgehandeld, dan bestaat de mogelijkheden om de klacht kenbaar te maken bij het College Arbitrage Inburgeren van Blik op Werk (klachten@ikwilinburgeren.nl / 030 - 3030 645).


8 WIJZE VAN INFORMEREN DERDEN:

8.1 missKarin publiceert het op dit moment van toepassing zijnde reglement op de website www.misskarin.nl

8.2 missKarin informeert de cursist tijdens het ondertekenen van de cursusovereenkomst over het reglement.Privecyreglement


Privacyreglement

ARTIKEL 1: BEGRIPSBEPALINGEN

1.1. Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.2. Verwerking van persoonsgegevens: Elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

1.3. Verantwoordelijke: De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.4. Bewerker: Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

1.5. Gebruiker van persoonsgegevens: Degene die als medewerker of anderszins geautoriseerd is persoonsgegevens te verwerken.

1.6. Betrokkéne: Degene op wie de persoonsgegevens betrekking heeft.

1.7. Opdrachtgever: Een natuurlijke of rechtspersoon die aan missKarin een opdracht tot dienstverlening heeft gegeven.

1.8. Derden:Ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of bewerker gemachtigd is persoonsgegevens te verwerken.

1.9. Toestemming van de betrokkene: Elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

1.10 Opdrachtgever :Een natuurlijke of rechtspersoon die aan missKarin een opdracht tot dienstverlening heeft gegeven.

ARTIKEL 2: REIKWIJDTE

2.1. Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen missKarin

ARTIKEL 3: DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

3.1. missKarin verwerkt gegevens ten behoeve van de volgende doelen:

 • Communicatie met de deelnemer in het kader van de overeengekomen cursus.

 • Gegevensuitwisseling met DUO inzake examens en diploma’s ten behoeve van het Keurmerk Inburgeren.

 • Gegevensuitwisseling met de organisatie die het tevredenheidsonderzoek uitvoert ten behoeve van het Keurmerk Inburgeren.

 • Rapportage en verantwoording aan de opdrachtgever.

 • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen.Het voeren van een juiste, tijdige en volledige administratieve organisatie.

ARTIKEL 4: VERWERKTE GEGEVENS

Ten hoogste worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Algemene persoonsgegevens.

 • Gegevens inzake nationaliteit, geboorteland en identificatiegegevens.

 • Gegevens inzake uitkering, opleiding, werk en taalbeheersing.

 • Gegevens inzake persoonlijke omstandigheden zoals kinderen en informatie ten behoeve van adequate registratie van en bewijsvoering voor de reden van beëindiging van het traject.

ARTIKEL 5: VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

5.1 De verantwoordelijke is aanspreekbaar voor het goed functioneren van de verwerking van de persoonsgegevens en voor de naleving van de bepalingen van dit reglement. Zijn handelen, met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens en de verstrekking van gegevens wordt bepaald door dit reglement.

5.2 De verantwoordelijke treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. Hij draagt tevens zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegeven tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.

5.3 Persoonsgegevens worden verwerkt indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke onderworpen is.

5.4 De verwerking van gegevens inzake etniciteit en gezondheid genieten specifieke aandacht. Gegevens inzake etniciteit en gezondheid worden verwerkt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

ARTIKEL 6: TOEGANG TOT DE PERSOONSGEGEVENS

6.1. Alleen die medewerkers hebben toegang tot de persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor hun taakuitoefening en zoals vastgelegd in de functieomschrijving.

6.2. Een ieder die toegang heeft tot de persoonsgegevens heeft een geheimhoudingsplicht ter zake van de gegevens waarvan hij op grond van die toegang heeft kennisgenomen.

6.3. Derden die door missKarin zijn ingehuurd om werkzaamheden te verrichten, hebben toegang tot de verwerkingen van persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening en worden via een contractuele overeenkomst gehouden aan de geheimhoudingsplicht.

ARTIKEl 7: VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS

7.1. Tenzij zulks noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift is voor verstrekking van persoonsgegevens aan derden de toestemming nodig van betrokkene.

7.2 missKarin zal persoonsgegevens niet verstrekken aan derden voor commerciële of goede doelen.


ARTIKEL 8: INZAGE VAN OPGENOMEN GEGEVENS

8.1. De betrokkene heeft recht op inzage in en afschrift van de op zijn/haar persoon betrekking hebbende gegevens. De betrokkene dient daartoe een verzoek in te dienen.

8.2. Aan een verzoek als bedoeld in dit artikel wordt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek voldaan.

8.3. Het recht op inzage wordt alleen toegestaan aan betrokkene of diens gemachtigde. Betrokkene of diens gemachtigde dienen zich te kunnen legitimeren.

8.4. De verantwoordelijke kan weigeren aan een in dit artikel bedoeld verzoek te voldoen voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming de rechten en vrijheden van anderen, de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.

8.5. Mocht betrokkene niet tevreden zijn over de wijze waarop zijn verzoek is afgehandeld, dan

heeft betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de

Autoriteit Persoonsgegevens (AP).ARTIKEL 9: AANVULLING, CORRECTIE OF VERWIJDEREN VAN OPGENOMEN GEGEVENS

9.1. Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door de betrokkene afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.

9.2. Zijn opgenomen gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift van de verwerking, dan dient de betrokkene een schriftelijk verzoek in bij de verantwoordelijke waarin wordt verzocht om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de gegevens. De verantwoordelijke beslist niet voordat de functionaris, die de gegevens heeft verzameld of diens opvolger of waarnemer, is gehoord.

9.3. Binnen vier weken na ontvangst van het verzoek bericht de verantwoordelijke de verzoeker schriftelijk of, dan wel in hoeverre aan het verzoek zal worden voldaan. Een weigering is met redenen omkleed.

9.4. Verwijdering blijft achterwege voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

9.5. De verantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot aanvulling, correctie of verwijdering zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

9.6. In geval van verwijdering van gegevens wordt in de gegevens een verklaring opgenomen dat op verzoek van betrokkenen de gegevens zijn verwijderd.ARTIKEL 10: RECHT VAN VERZET

10.1. Indien gegevens worden verwerkt in verband met de totstandbrenging of de instandhouding van een directe relatie tussen de verantwoordelijke of een derde en de betrokkenen met het oog op werving voor commerciële of charitatieve doelen, moet de betrokkene uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven voor deze verwerking. De betrokkene kan hiertegen bij de verantwoordelijke te allen tijde kosteloos verzet aantekenen.

10.2. De verantwoordelijke zal in het geval van verzet maatregelen treffen om deze vorm van verwerking terstond te beëindigen.

ARTIKEL 11: BEWAARTERMIJNEN

11.1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

11.2. Na beëindiging van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst worden alle tot de natuurlijke persoon terug te herleiden gegevens, data en/of twee jaar na beëindiging van de begeleiding van de cliënt verwijderd.

ARTIKEL 12: MELDPLICHT DATALEKKEN

12.1.missKarin neemt alle mogelijke maatregelen om te voorkomen dat datalekken zich voor zullen doen.


12.2 Als de privacy van betrokkenen is geschaad, moeten ook zij worden geïnformeerd over het

datalek. Daarnaast moet de betrokkene worden geïnformeerd over welke maatregelen

missKarin neemt om de risico’s en schade te beperken.


12.3. Naast het melden moet missKarin ook alle datalekken documenteren. Met deze

documentatie moet de AP kunnen controleren of missKarin aan de meldplicht heeft

voldaan.


ARTIKEL 13: WIJZIGING VAN HET REGLEMENT

13.1. Wijzigingen in dit reglement worden aangebracht door de verantwoordelijke. De wijzigingen in

het reglement zijn van kracht vier weken nadat ze bekend zijn gemaakt aan

belanghebbenden.


13.2. Door wet- en regelgeving opgelegde wijzingen zijn per direct van kracht.


ARTIKEL 14: INWERKINGTREDING


14.1. Versie 1 van dit reglement treedt per 18 maart 2019 in werking.


ARTIKEL 15: WIJZE VAN INFORMEREN DERDEN


8.1 missKarin publiceert het op dit moment van toepassing zijnde reglement op de website www.misskarin.nl


8.2 missKarin informeert de cursist tijdens het ondertekenen van de cursusovereenkomst over het reglement.


WELKOMNeem contact op met missKARIN en leer ook de Nederlandse taal

NEEM CONTACT OP


Adres: Raadhuisplein 9, 2132 TZ Hoofddorp

Tel: +31(0)653519122

Email: info@misskarin.nl

OPENINGSTIJDEN


Maandag t/m Vrijdag: 9 - 17 uur

Zaterdag: alleen op afspraak


ACCREDITATIES

Copyright © All Rights Reserved 2018